خط مشی کارخانه

آنچه که با تمام وجود برای احقاقش تلاش می کنیم

استاندارد سازی فرایند ها

توجه به استاندارد سازی در کلیه فعالیت ها

مشتری مداری

ارتباط با مشتریان ، گسترش بازار هدف

سرمایه انسانی

توجه به سرمایه انسانی و اتقای توانمندی آنان

کیفیت

توجه مستمر به کمیت ، کیفیت و تنوع محصولات

محیط زیست

احترام به محیط زیست و کاهش آلایندگی های محیط زیست

قیمت محصولات

کاهش قیمت تمام شده کلیه محصولات تولیدی

بهداشت فردی

افزایش سطح ایمنی و بهداشت فردی سازمانی و اجتماعی

مدیریت هزینه ها

مدیریت هزینه منابع در اختیار و مصرف بهینه انرژی و مواد

ایمنی و بهداشت

رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی ، ایمنی و بهداشت مرتبط