هیئت مدیره

هیئت مدیره کارخانه سیمان آذرآبادگان خوی

علی اصغر نبی زاده

علی اصغر نبی زاده

رئیس هیئت مدیره

محمد صالح نبی زاده

محمد صالح نبی زاده

نایب رئیس هیئت مدیره

عصمت نبی زاده

عصمت نبی زاده

عضو هیئت مدیره

مدیریت

مدیر عامل و مدیریت کارخانه

مجید باقری فرد

مجید باقری فرد

مدیریت عامل

مرتضی چاوشی

مرتضی چاوشی

مدیریت کارخانه