هیات مدیره و مدیر کارخانه

هیات مدیره کارخانه

نایب رئیس هیئت مدیرهدکتر علی رکنی

عضو هیئت مدیرهمهندس علی اصغر نبی زاده

رئیس هیئت مدیرهمهندس محمد صالح نبی زاده


مدیرعامل - مدیر کارخانه

مدیر عامل مهندس علی اصغر نبی زاده

مدیر کارخانه مهندس مرتضی چاوشی